Menu
Vaša korpa

Opšti uslovi poslovanja

Informacije o uslovima poslovanja

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranica te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovoj internet stranici (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i način vraćanja proizvoda usvojen od strane Spotter Sova doo, Kragujevac.

Pre početka procesa ("Spotter Sova doo") internet narudžbine, odnosno kupovine, potrebno je pažljivo pročitati Uslove i odredbe, te se sa njima upoznati. Ovu internet stranicu uređuje "Spotter Sova doo sa sedištem na adresi Grada Sirena 15,  34000 Kragujevac, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 21007706, PIB:108478820 (u daljem tekstu: “Spotter Sova doo”), telefonski broj kontakt +381 60 0104366.

Isporuka robe vrši se na području Republike Srbije i svih zemalja sveta.

Spotter Sova doo  pruža interaktivnu uslugu na internet stranici www.spottersova.rs .

Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „internet stranice“ u Uslovima i odredbama, podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru www.spottersova.rs .

Spotter Sova doo zadržava pravo izmene ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku. Ipak,  Spotter Sova doo će pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo u slučaju kada je to neophodno i radi usklađivanja istih s propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva Spotter Sova doo, kao i u slučajevima zahteva za poboljšanje pružanja usluga te u slučaju zahteva za poboljšanom efikasnošću onlajn narudžbina.

Sve izmene ovih Uslova i odredbi će biti objavljene putem internet stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo koje izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine registrovane nakon objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ukoliko kupac ne dostavi Spotter Sova doo  prigovor na promenu ili ukoliko ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe.

Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/sekcijama pre svake narudžbine jer se promene mogu dogoditi između poseta.

Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane kupaca.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima i odredbama, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu sa njima.

Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

Spotter Sova doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i odredbi tj. uslova korišćenja stupa na snagu u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

Definicije
Registrovani korisnik – registrovani posetilac internet stranica koji ne obavlja kupovinu.
Kupac – kupac proizvoda je posetilac internet stranice adresa stranice koji kupi barem jedan proizvod putem onlajn prodavnice.
Prodavac – Spotter Sova doo
Narudžbina – Spotter Sova doo,  obrazac koji popunjava kupac, sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internet prodavnici, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama.
Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Spotter Sova doo u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac ovde izričito prihvata i saglasan je sa njima. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Informacije
Na ovim internet stranicama, nastojimo da osiguramo tačnost informacija, uključujući opise naših proizvoda i usluga, kao i ažurnost prilikom promena cena proizvoda i usluga. Nažalost, ponekad može doći do propusta. Nastale poteškoće ćemo nastojati da uklonimo u najkraćem mogućem roku.
Ako bi nastale poteškoće uticale na status narudžbine, kupac će biti obavešten bez odlaganja.

Pravo intelektualne svojine
U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na internet strani u potpunosti je i isključivo vlasništvo Spotter Sova doo. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog pristanka Spotter Sova doo nije u skladu s propisima koji regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime Spotter Sova doo i www.spottersova.rs kao i odgovarajući grafički prikaz takođe su zaštitni znakovi Spotter Sova doo i podležu odredbama propisa koji štite intelektualnu svojinu.

Korišćenje internet stranice
Kupac i/ili Registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Spotter Sova doo, niti iko od njenih zaposlenih, prodavaca, trećih pružaoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (i) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu direktnu (stvarnu štetu), ili indirektnu štetu (izmaklu dobit), moguće povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na računarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom Spotter Sova doo odnosno njenih zaposlenih, i/ili trećih pružaoca usluga. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da Spotter Sova doo nije odgovorna za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih lica te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slučaju Spotter Sova doo, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softwera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik, izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica.

Kupac/Registrovani korisnik, isključivo je i jedino odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica www.spottersova.rs internet prodaje te sve sa tim povezane troškove. Spotter Sova doo nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica.

U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane Spotter Sova doo , Kupcu/Registrovanom korisniku neće biti uskraćena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa Spotter Sova doo.

Dostupnost
Spotter Sova doo  zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Spotter Sova doo  kupcu neisporučenog, a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, nezavisno od razloga za povlačenje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Takođe, Spotter Sova doo   zadržava pravo da promeni i, blagovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.

Garancija
Saobraznost robe - zakonska garancija i ugovorna garancija, važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan račun kao dokaz kupovine.

Reklamacija na oštećenu pošiljku
Ukoliko Vam paket koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, odbijte prijem paketa. U suprotom potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je paket dostavila kako bi napravili zapisnik o oštećenju. Neizostavno prilikom uočavanja reklamacije na našem sajtu popunite obrazac za reklamaciju proizvoda klikom ovde.

Odustanak od Ugovora
Shodno Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema porudžbenice.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora koji možete preuzeti ovde.

Povraćaj novca
Po Zakonu kupac ima pravo na povraćaj novca u nekoliko slučajeva.

  • Najpre, u roku od 14 dana kada odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija (kupovina putem interneta), i to bez navođenja razloga i dodatnih troškova.
  • Ukoliko izjavi da odustaje od ugovora, smatra se da on nije ni zaključen, te je prodavac u obavezi da bez odlaganja izvrši povraćaj novca, ne uključujući troškove isporuke u roku od dve nedelje od dana kada je primio od kupca zahtev za raskid ugovora. Prodavac može da odloži vraćanje novca dok ne dobije robu koja se vraća ili dokaz od kupca da je robu poslao prodavcu.

Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).  U koliko plaćate iz inostranstva, iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u
Spotter Sova doo je obveznik PDV-a koji je uključen u cenu i nema skrivenih troškova. 

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora
U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe ili koji možete preuzeti ovde) pošaljite poštom na adresu Spotter Sova doo iz obrasca.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada je kupac primio robu ili lice koje je ovlašćeno da primi robu.

Kupac je duža da robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslatim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Kupac snosi punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Za svako korišćenje preko toga kupac će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupac snosi troškove vraćanja robe.

Iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, biće vraćen najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

Koristimo "kolačiće" kako bi vam osigurala personalizovano i kvalitetno iskustvo na stranici, bez prikupljanja vaših ličnih podataka. Prihvatanjem korišćenja "kolačića" saglasni ste sa našom politikom privatnosti.